Benvinguts i benvingudes! Welcome!

Public

Una Àgora reuneix els treballs públics i privats d’un grup d’estudiants d’una Aula de la Universitat Oberta de Catalunya. En aquest cas, és el grup d’estudiants del doctorat HiC.

Aquí els companys i companyes poden compartir les activitats de l’aula entre si, comentar, presentar al RAC (eina de lliurament d’activitats) i decidir quins continguts queden públics per als companys i companyes de l’aula, del campus o la xarxa.

Si no veus cap contingut apart d’aquesta entrada, pot ser per 3 raons:

  • Pot ser no has entrat al sistema Folio i/o al campus i per tant veus la versió pública de l’Àgora.
  • També pot ser que sí que hagis entrat al campus però resulta que no pertanys a aquesta aula i els companys i companyes no han publicat continguts amb permisos per la comunitat del campus.
  • O potser, és molt més simple! Potser encara ningú ha publicat res! Vols ser el/la primer/a? Per fer això, has d’anar al teu propi fòlio (nomdusuari.folio.uoc.edu) i fer una entrada assenyalant -dins les opcions d'”actiUOC”- la que correspon a la teva aula. I quan tornis a mirar aquest blog, hi veuràs la teva entrada.

Si no pertanys a la comunitat UOC i veus treballs és perquè els i les estudiants han decidit deixar alguns continguts visibles per a tothom.

En canvi, si ets membre de l’aula, aniràs veient els continguts que es publiquin. Els pots seguir per RSS com qualsevol blog. Ves al teu Folio i publica contingut amb permís Aula i associat a una actiUOC d’aquesta l’aula.

_______________________________________________________

An Agora brings together the public and private works of a group of students from a Classroom at the Open University of Catalonia. In this case, it is the group of the Humanities and communication doctoral program.

Here classmates can share classroom activities with each other, comment, submit in the RAC (assignment submission tool) and decide what content is public for classmates, campus or the internet.

If you do not see any content other than this entry, it may be for 3 reasons:

  • You may not have logged into the Folio system and/or campus and therefore you only see the public version of the Agora.
  • You may also have entered the campus but it turns out that you do not belong to this classroom and your classmates have not posted content with permission to the whole campus community.
  • Or maybe, it’s so much simpler! Maybe no one has posted anything yet! Do you want to be the first? To do this, you have to go to your own folio (username.folio.uoc.edu) and make an entry indicating – within the “actiUOC” options – the one that corresponds to your classroom. And when you look at this blog again, you will see your entry.

If you do not belong to the UOC community and you see work, it is because the students have decided to leave some content visible to everyone.

On the other hand, if you are a member of this classroom, you will see the contents that are published. You can follow them on RSS like any blog: go to your Folio and publish content with Classroom permission by associating the post to an actiUOC of this classroom.